การสกัดลิกนินจากฟางข้าวเพื่อเร่งปฎิกิริยาการ Denature ของยางพารา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ซาฮ์ราน เบ็ญหวันสนิ, อัซรอน มามะ, ฟูอ๊าด สาร๊ะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มูฮัมหมัดริฎวาน สมานุรัตน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพัฒนาวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศการเกษตร ในแต่ละปีจะมีของเหลือจำนวนมากซึ่งหนึ่งในนั้นคือการเหลือของฟางข้าว ทำให้เกษตรกรไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์และเกิดการเผาฟางข้าวขึ้นมา จึงมีการคิดค้นการเพิ่มมูลค่าและเกิดประโยชน์ให้กับฟางข้าว โดยการนำฟางข้าวมาเป็นสารตั้งต้นในการแปรรูปยางพาราให้มีความยืดหยุ่น เนื่องจากในฟางข้าวประกอบด้วยเซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส และลิกนิน ซึ่งผู้วิจัยได้นำสารลิกนินมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เนื่องจากสารลิกนินสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง เช่น 1.ใช้เป็นสารยึดติด 2.ใช้ในด้านเคมีภัณฑ์เกษตร 3.ใช้ทำเคมีผลิตภัณฑ์สำหรับน้ำให้บริสุทธิ์และใช้สำหรับบำบัดน้ำเสีย 4.ใช้ในการผสมปูนซีเมนต์เพื่อเพิ่มคุณสมบัติช่วยในการแข็งตัวของซีเมนต์ 5.ใช้ในอุตสาหกรรมขุดเจาะน้ำมัน 6.ใช้ในอุตสาหกรรมยางเป็นสารเติมแต่ง สารเร่งปฏิกริยา สารช่วยให้มีการยืดและสารช่วยให้เป็นพลาสติกดีขึ้น 7.ใช้เป็นสารช่วยกระจาย และสามารถใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ ทั้งนี้ผู้วิจัยได้นำประโยชน์ไปใช้ในอุตสาหกรรมยางในการทำให้ยางยืดตัวและสามารถแปรรูปได้ง่ายขึ้น จากการนำสารลิกนินในฟางข้าวมาใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วยังสามารถช่วยลดการเผาไหม้ของฟางข้าวได้ด้วย