วีลแชร์ระบบเซ็นเซอร์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิริวรรณ ผาดภูธร, จิตรานุช แสนเมือง, อริยา บัวลง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อาทิตย์ สุริฝ้าย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อความปลอดภัย อำนวยความสะดวกต่อผู้ดูแล