การศึกษาคุณภาพน้ำร่วมกับการประยุกต์ใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศในการสร้างแผนที่แสดงคุณภาพน้ำในเขตพื้นที่น้ำตกห้วยหาดทรายและอ่างเก็บน้ำหนองน้ำเขียว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐฐ์ปวีร์ อาจเอื้อ, ธนากร ปรีสงค์, พลอยปภัส ไมตรีจิตต์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พัชรพร บุญกิตติ, วิเชียร ดอนเเรม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ใสำรวจคุณภาพน้ำในพื้นที่น้ำตกห้วยหาดทรายและอ่างเก็บน้ำหนองน้ำเขียว 2) เพื่อสร้างแผนที่คุณภาพน้ำในรูปแบบแผนที่สามมิติด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยสำรวจและเปรียบเทียบคุณภาพน้ำในจุดต้นน้ำ น้ำตกห้วยหาดทรายและปลายน้ำอ่างเก็บน้ำหนองน้ำเขียว จังหวัดชลบุรี โดยการดำเนินการแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ขั้นตอนแรกการกำหนดจุดเก็บตัวอย่างน้ำจากอ่างเก็บน้ำหนองน้ำเขียวและน้ำตกห้วยหาดทรายแหล่งละ 4 จุดเก็บตัวอย่าง ขั้นตอนที่สองเก็บตัวอย่างน้ำและทดลองตรวจสอบคุณภาพน้ำซึ่งแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ ส่วนที่เป็นการตรวจสอบคุณภาพน้ำ ณ พื้นที่จริง โดยใช้เครื่องตรวจสอบคุณภาพน้ำแบบ Multiparameter Instrument และส่วนที่ส่งไปตรวจสอบที่ห้องปฏิบัติการ ขั้นตอนที่สามคือ การเก็บข้อมูลภาคสนามหรือสิ่งแวดล้อมรอบข้าง ประมวลผลเป็นดัชนีคุณภาพน้ำ ซึ่งการประเมินคุณภาพน้ำไม่สามารถระบุคุณภาพน้ำเชิงพื้นที่ได้ทั้งหมดในพื้นที่ศึกษา การประมาณการคุณภาพน้ำบริเวณที่ไม่ได้เก็บตัวอย่างด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แล้วนำข้อมูลแผนที่คุณภาพน้ำที่ได้มานั้นซ้อนทับกับแผนที่สามมิติ