การศึกษาความเป็นไปได้ในการเก็บรักษาข้อมูลดิจิทัลให้อยู่ในรูปของ DNA

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ดรณ์ เอนกนวล, วรัญ ลิมป์วิโรจน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อรจิรา ยอดคำ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การเก็บข้อมูลบันทึกข้อมูลเป็นหัวใจสำคัญยิ่งของการดำเนินงานของทุกองค์กรไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบเอกสารทั่วไปในรูปแบบกระดาษหรือ ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าองค์กรส่วนใหญ่จะหันมาใช้เทคโนโลยีในการจัดการเอกสารมากยิ่งขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินการของเจ้าหน้าที่พนักงาน เมื่อเวลาผ่านไปงานเอกสารก็จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ตามปริมาณการใช้งานซึ่งส่งผลโดยตรงทำให้ความต้องการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบสัญญาณไฟฟ้ามีแนวโน้มการจัดเก็บเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆทำให้เกิดปัญหาในการจัดเก็บข้อมูลไม่เพียงพอต้องมีการเพิ่มอุปกรณ์เพื่อเพิ่มพื้นที่จัดเก็บข้อมูลและการเก็บข้อมูลในปัจจุบันนี้ต้องการการบำรุงรักษาอยู่ตลอดหากขาดการบำรุงรักษาแล้วก็จะเกิดความเสียหายจนไม่สามารถใช้งานได้ โดยการเก็บข้อมูลในรูป DNA จะทำให้เราสามารถจัดเก็บข้อมูลได้มากขึ้นอย่างมากและยังสามารถเก็บข้อมูลได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นเนื่องจาก DNA ที่อยู่ในในร่างกายของคนเรานั้นไม่จำเป็นต้องดูแลรักษาเพียงแค่ต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและสามารถจัดเก็บข้อมูลพันธุกรรมของมนุษย์ที่แตกต่างกันอย่างมากได้เนื่องจากมีความหนาแน่นของความจุข้อมูลที่สูงนอกจากนี้ยังมีครึ่งชีวิตที่มากถึง 500 ปีซึ่งเป็นระยะเวลาที่ยาวเมื่อเทียบกับอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลในปัจจุบัน จึงทำให้กลุ่มของพวกเราสนใจที่จะทำโครงงานเรื่องการศึกษาความเป็นไปได้ในการแปลงไฟล์ข้อมูลดิจิทัลให้อยู่ในรูปของ DNA โดยการแปลงไฟล์ข้อมูลดิจิทัลซึ่งอยู่ในรูปแบบเลขฐาน 2 แล้วจึงแปลงเป็นนิวคลีโอไทด์ 4 ชนิดได้แก่ A T C และ G และนำไปจัดเรียงให้อยู่ในรูป DNA เพื่อนำไปเป็นต้นแบบในการสังเคราะห์ DNA ขึ้นจริงและพัฒนาต่อไป