การศึกษาสารสกัดหยาบจากใบสาบเสือผสมไคโตซานเพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตและการยืดอายุของผักสลัด (Lactuca sativa)

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อนัญญา อินทรสมบัติ, กัลยา เกื้อแก้ว, ฐาปณีย์ สายสงวน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พรภวิษย์ ทับชุม, คณาทิพ เบ่าล่าย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม (โครงการ วมว.-ม.ทักษิณ)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาสารสกัดหยาบจากใบสาบเสือผสมไคโตซานเพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตและการยืดอายุการเก็บรักษาการเก็บรักษาของผักสลัด (Lactuca sativa) มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการสกัดสารสกัดหยาบจากใบสาบเสือด้วยน้ำกลั่นและแอลกอฮอล์ 95% และเปรียบเทียบประสิทธิภาพการยับยั้งการเจริญเติบโตและการยืดอายุการเก็บรักษาการเก็บรักษาของผักสลัดโดยวิธีการฉีดพ่นและการใช้แผ่นสารสกัดหยาบใบสาบเสือด้วยน้ำกลั่น สารสกัดหยาบใบสาบเสือด้วยแอลกอฮอล์ 95% สารสกัดหยาบใบสาบเสือด้วยน้ำกลั่นผสมไคโตซาน สารสกัดหยาบใบสาบเสือด้วยแอลกอฮอล์ผสมไคโตซาน และสารเคลือบผัก (Eden) หลังเก็บในถุงบรรจุภัณฑ์เป็นระยะเวลา 7 วัน โดยใช้ผักสลัดจำนวน 3 สายพันธุ์ ได้แก่ ฟิลเลย์ไอซ์เบิร์ก (Frillice Ice Berg Lettuce) กรีนโอ๊ค (Green Oak Lettuce) และเรดโอ๊ค (Red Oak Lettuce) ใน 2 ระยะ คือ ระยะต้นกล้า และระยะเก็บเกี่ยว ทำการเก็บข้อมูลการยับยั้งการเจริญเติบโตของผักสลัด โดยการคำนวณจากเปอร์เซ็นต์การเพิ่มขึ้นของความสูงผักสลัดหลังใส่ในถุงบรรจุภัณฑ์ครบ 7 วัน และการยืดอายุการเก็บรักษาการเก็บรักษาของผักสลัด โดยคำนวณจากอัตราการลดลงของน้ำหนักและเปอร์เซ็นต์การเหี่ยวของใบผักสลัดหลังใส่ในถุงบรรจุภัณฑ์ครบ 7 วัน พบว่า สารสกัดหยาบใบสาบเสือด้วยแอลกอฮอล์ผสมไคโตซานสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตและยืดอายุการเก็บรักษาการเก็บรักษาของผักสลัดได้ โดยวิธีการใช้แผ่นสารสกัดหยาบจะเพิ่มประสิทธิภาพการยับยั้งการเจริญเติบโตสูงกว่าวิธีการฉีดพ่นลงบนผักสลัดโดยตรง