การศึกษาสมบัติของเชื้อเพลิงแข็งที่เตรียมจากขยะพลาสติกชนิดพอลิเอทิลีนผสมกับแกลบ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัทรสุดา จีนจาม, ณัฐวดี บุญฤทธิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุทธิษา ก้อนเรือง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม (โครงการ วมว.-ม.ทักษิณ)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันปัญหาขยะเป็นปัญหาสำคัญที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการจัดการและแก้ไขโดยเร่งด่วน เนื่องจากเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่เกิดปัญหา โดยวิธีการจัดการขยะในปัจจุบัน คือการจ้างเหมาบริษัทเอกชนขนขยะไปทิ้งในหลุมฝังกลบที่อยู่ในพื้นที่อื่น ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการค่อนข้างสูง โดยมีกระบวนการ RDF-5 เป็นกระบวนการที่ใช้แก้ปัญหาขยะอีกวิธีหนึ่งโดยการนำขยะมูลฝอยชุมชน (Municipal Solid Waste, MSW) ที่ผ่านกระบวนการจัดการต่าง ๆ เช่น การคัดแยก การฉีกหรือตัดขนาดให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ เพื่อนำมาปรับปรุงและแปลงสภาพขยะให้เป็นเชื้อเพลิงที่มีคุณสมบัติในด้านค่าความร้อน (Heating Value) ความชื้น ขนาด และความหนาแน่นที่เหมาะสมในการใช้เป็นเชื้อเพลิงป้อนหม้อไอน้ำเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าหรือให้ความร้อน ซึ่งเชื้อเพลิงที่ได้จะมีค่าความร้อนสูงกว่าการนำขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมมาใช้โดยตรง แต่กระบวนการ RDF-5 มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการใช้งาน ทั้งผลกระทบต่อมลพิษทางอากาศ มลพิษน้ำเสีย และมลพิษจากขี้เถ้าและเมื่อเผาไหม้ร่วมกับเชื้อเพลิงอื่นๆทำให้มีค่าความร้อนไม่คงตัว ดังนั้นผู้ทำการวิจัยจึงมีความสนใจในการแก้ปัญหาผลกระทบที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงขยะ(Refuse Derived Fuel : RDF) จึงทำการวิจัยประสิทธิภาพของเชื้อเพลิงแข็งจากพลาสติกชนิดพอลิเอทิลีนร่วมกับแกลบเพื่อทดแทนเชื้อเพลิงแข็งจากขยะโดยศึกษาระยะเวลาในการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง ศึกษาการให้ความร้อนของเชื้อเพลิง และศึกษาสารปนเปื้อนที่เกิดจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง