การสังเคราะห์วัสดุผสมสำหรับระบบการทำความเย็นแบบแผ่รังสี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชยาพล ฟองประพันธ์, อภิมุข หนูเจริญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

คมกริช โชคพระสมบัติ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม (โครงการ วมว.-ม.ทักษิณ)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันภาวะโลกร้อนได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ในแต่ละปีอุณหภูมิพื้นผิวโลกจะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้มีการใช้เครื่องปรับอากาศเพื่อระบายความร้อนเพิ่มขึ้นอย่างมาก แต่การใช้เครื่องปรับอากาศก็จะมีปัญหาตรงที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และใช้สารทำความเย็นที่มีผลทำลายชั้นโอโซน โดยวิธีการแก้ปัญหานี้ รวมถึงการบรรเทาภาวะโลกร้อนคือเทคนิคการทำความเย็นด้วยการแผ่รังสี ซึ่งเป็นกระบวนการที่ทำให้อุณหภูมิต่ำลงโดยไม่ใช้พลังงาน และเพื่อที่จะทำให้การทำความเย็นแบบแผ่รังสีทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ วัสดุที่ใช้จะต้องมีคุณสมบัติสะท้อนแสงอาทิตย์และรังสีอินฟราเรดได้ดีเยี่ยม

ในงานนี้ ได้ศึกษาการสังเคราะห์วัสดุคอมโพสิตอนุภาคซิลิกา-ดินขาวและพัฒนาเพื่อใช้เป็นวัสดุเคลือบ โดยที่กรดสเตียริกจะถูกผสมรวมเข้าไปเพื่อเพิ่มคุณสมบัติที่ไม่ชอบน้ำของวัสดุ วัสดุคอมโพสิตที่ได้จะถูกนำไปใช้เป็นสารเคลือบบนพื้นผิว และประเมินประสิทธิภาพในการลดอุณหภูมิ ผลการวิจัยพบว่าวัสดุคอมโพสิตแสดงคุณสมบัติที่ไม่ชอบน้ำ และอุณหภูมิใต้พื้นผิวที่เคลือบนั้นต่ำกว่าพื้นผิวด้านล่างที่ไม่เคลือบผิวเล็กน้อย และพบว่าขนาดของอนุภาคซิลิกาและการเคลือบที่ไม่สม่ำเสมออาจส่งผลต่อการแผ่รังสีความร้อนและการสะท้อนแสงอาทิตย์จึง จำเป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาวัสดุคอมโพสิตตัวนี้ต่อไป