ผลิตวัสดุกันกันกระเเทกจากผักตบชวาเเละกาบมะพร้าว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สิทธิเดช คงทอง, วงศธร บุญทอง, กฤตเมธ จันทร์ทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นรารักษ์ สังข์พราหมณ์, ดวงดารา สมบัติมาก

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง วัสดุกันกระเเทกจากธรรมชาติ มีจุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้าเเละจัดทําขึ้นเพื่อ 1. เพื่อสร้างมูลค่าให้กับวัสดุที่มีอยู่จํานวนมากตามธรรมชาติเเละมักจะไม่ได้นําไปใช้ประโยชน์อย่าง ผักตบชวา เเละ เปลือกของมะพร้าวช่วยให้เพิ่มรายได้ให้กับคนในท้องถิ่นได้

  1. เพื่อให้คนในชุมชนมีความรู้เกี่ยวกับการนำสิ่งของจากธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเเละแก้ปัญหาสินค้าที่เกิดความเสียหายในระหว่างการขนส่งสินค้าโดยใช้ต้นทุนในการเเก้ปัญหาที่ไม่สูงมาก

ดังนั้นทางคณะผู้จัดทําจึงได้คิดค้นวัสดุกันกระเเทกจาก เปลือกมะพร้าวร่วมกับผักตบชวาขึ้นมา