พลังงานสะอาดตลอดเวลาด้วยแบตเตอรี่สำรองจากโซล่าเซลล์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฐิติวัฒน์ ภักดีโชติ, รุ่งเพชร มาสังข์, ปกรณ์เกียรติ รัตตมณี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชญากานต์ จิตเอื้อเฟื้อ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

แบตเตอรี่สำรองจากโซล่าเซลล์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการทำงานของโซล่าเซลล์ และศึกษาการทำงานร่วมกันของแบตเตอรี่กับโซล่าเซลล์ ซึ่งจะทดลองใช้โซล่าเซลล์ที่มีกำลังการรับไฟฟ้าต่างกันมาเปรียบเทียบประสิทธิภาพความเร็วในการชาร์จไฟฟ้าเข้าแบตเตอรี่ แล้วนำแผงที่มีประสิทธิภาพที่สุด มาเปรียบเทียบกับแรงดันไฟฟ้าบ้านที่แปลงแรงดันไฟฟ้าเป็น 12 v จาก ปกติ 220 v ผลการทดลอง พบว่า แผงที่กระแส 2.5 A ชาร์จได้เร็วกว่าแผงที่มีขนาด 0.125 A ประมาณ 38 ชั่วโมง แล้วนำแผงที่มีกระแส 2.5 A มาเปรียบเทียบเวลาชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มของโซล่าเซลล์และไฟฟ้า 12 v โดยจะใช้เวลา 2 ชั่วโมงและ 30 นาที ตามลำดับ แสดงให้เห็นว่างานร่วมกันของแบตเตอรี่กับโซล่าเซลล์สามารถทดแทนการใช้ไฟฟ้าที่ใช้ภายในบ้าน แม้ว่าประสิทธิภาพในการชาร์จจะไม่เท่ากัน แต่สามารถลดค่าใช้จ่าย ความสะดวกสบายที่สามารถชาร์จได้ทุกที่ที่มีแสงอาทิตย์ และเป็นแนวทางในการใช้พลังงานแสงอาทิตย์แทนการใช้พลังงานถ่านหิน เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการเผาไหม้ถ่านหิน