การเพิ่มประสิทธิภาพแผ่นรองพื้นรองเท้าจากยางพาราผสมนาโนซิงค์ออกไซด์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนพร คำสุข, ณภัสสร ภูกาบ, ภูน้ำฟ้า ฑีฆายุพันธุ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อาริศรา อรรคษร, ยศวัฒน์ พาผล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การเพิ่มประสิทธิภาพแผ่นรองรองพื้นรองเท้าจากยางพาราผสมนาโนซิงค์ออกไซด์มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์สาเหตุของโรคเท้าเหม็นของแผ่นรองพื้นรองเท้าจากยางพาราผสมนาโนซิงค์ออกไซด์จำแนกตามความเข้มข้นของน้ำหนักเนื้อยางพารา 2) ศึกษาสมบัติของแผ่นรองพื้นรองเท้าจากยางพาราผสมนาโนซิงค์ออกไซด์ที่มีความเข้มข้น 1% , 3% และ 5% ของน้ำหนักเนื้อยางพารา 3) ศึกษาสมบัติของแผ่นรองพื้นรองเท้าจากยางพาราผสมนาโนซิงค์ออกไซด์จำแนกตามความเข้มข้นของน้ำหนักเนื้อยางพาราของน้ำหนักเนื้อยางพาราภายหลังจากการอบด้วยความร้อนที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส 4) ศึกษาสมบัติการบวมตัวในสารละลายกรดอะซิติกของแผ่นรองพื้นรองเท้าจากยางพาราผสมนาโนซิงค์ออกไซด์จำแนกตามความเข้มข้นของน้ำหนักเนื้อยางพาราของน้ำหนักเนื้อยางพารา และ 5) ศึกษาความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูพานหลังการใช้งานแผ่นรองพื้นรองเท้าจากยางพาราผสมนาโนซิงค์ออกไซด์ ผลการศึกษาพบว่า 1) แผ่นรองพื้นรองเท้าจากยางพาราผสมนาโนซิงค์ออกไซด์ที่มีความเข้มข้น 5% ของน้ำหนักเนื้อยางพาราสามารถยับยั้งได้ดีที่สุด 2) แผ่นรองพื้นรองเท้าจากยางพาราผสมนาโนซิงค์ออกไซด์ที่มีความเข้มข้น 5% ของน้ำหนักเนื้อยางพารามี ค่าแรงกด ความเค้น และความเครียดมากที่สุด 3) แผ่นรองพื้นรองเท้าจากยางพาราผสมนาโนซิงค์ออกไซด์ที่มีความเข้มข้น 5% ของน้ำหนักเนื้อยางพารามีความทนต่อแรงกดกด ความเค้น และความเครียดมากที่สุด เมื่ออบด้วยความร้อน 100๐C 4) แผ่นรองพื้นรองเท้าจากยางพาราผสมนาโนซิงค์ออกไซด์ที่มีความเข้มข้น 3% ของน้ำหนักเนื้อยางพารามีการบวมตัวมากที่สุด และ 5) เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูพานมีความพึงพอใจต่อการใช้ แผ่นรองพื้นรองเท้าจากยางพาราผสมนาโนซิงค์ออกไซด์อยู่ในระดับมาก