การเพิ่มประสิทธิภาพหมอนยางพาราผสมนาโนซิงค์ออกไซด์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชนิกานต์ ตันทนะเทวินทร์, สิริยาากร นามโนนเขวา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ยศวัฒน์ พาผล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การเพิ่มประสิทธิภาพหมอนจากยางพาราผสมนาโนซิงค์ออกไซด์มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราที่อยู่ในหมอนยางพาราจำแนกตามความเข้มข้นของน้ำหนักเนื้อยางพารา 2) ศึกษาการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่อยู่ในหมอนยางพาราจำแนกตามความเข้มข้นของน้ำหนักเนื้อยางพารา 3) ศึกษาสมบัติของหมอนยางพาราผสมนาโนซิงค์ออกไซด์ที่มีความเข้มข้น 1%, 3%, 5% และ 7% ของน้ำหนักเนื้อยางพารา 4) ศึกษาสมบัติของหมอนยางพาราผสมนาโนซิงค์ออกไซด์จำแนกตามความเข้มข้นของน้ำหนักเนื้อยางพาราภายหลังจากการอบด้วยความร้อนที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส 5)ศึกษาสมบัติการบวมตัวในสารละลายกรดแอซิติกของของหมอนยางพาราผสมนาโนซิงค์ออกไซด์จำแนกตามความเข้มข้นของน้ำหนักเนื้อยางพารา6) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ที่ประสบปัญหาด้านการนอนหลังการใช้งานหมอนยางพาราผสมนาโนซิงค์ออกไซด์ผลการศึกษาพบว่า 1) หมอนยางพาราผสมนาโนซิงค์ออกไซด์ที่มีความเข้มข้น 7 %ของน้ำหนักเนื้อยางพาราสามารถยับยั้งเชื้อราได้ดีที่สุด 2) หมอนยางพาราผสมนาโนซิงค์ออกไซด์ที่มีความเข้มข้น 7 %ของน้ำหนักเนื้อยางพาราสามารถยับยั้งแบคทีเรียได้ดีที่สุด 3) หมอนยางพาราผสมนาโนซิงค์ออกไซด์ที่มีความเข้มข้น 7 %ของน้ำหนักเนื้อยางพารามีค่าแรงกดมากที่สุด 4) หมอนยางพาราผสมนาโนซิงค์ออกไซด์ที่มีความเข้มข้น 7% ของน้ำหนักเนื้อยางพารามีความทนต่อแรงกดมากที่สุดเมื่ออบด้วยความร้อน 100 องศาเซลเซียส 5)หมอนยางพาราผสมนาโนซิงค์ออกไซด์ที่มีความเข้มข้น 3% ของน้ำหนักเนื้อยางพารามีการบวมตัวมากที่สุดและ 6) ผู้ที่ประสบปัญหาด้านการนอนมีความพึงพอใจต่อการใช้หมอนยางพาราผสม

นาโนซิงค์ออกไซด์อยู่ในระดับมาก