ความสัมพันธ์ระหว่างความหลากหลายทางชีวภาพและคุณภาพของน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จิรภิญญา วงษ์ปัญญา, ภัควลัญจน์ แสงดาว, ณัฐชนน มูลจวง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัชทัต ลิมป์เศวต, ศิวพร เทพจั้ง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความหลากหลายทางชีวภาพ ของโพรทิสต์น้ำจืดกับคุณภาพน้ำ รวมถึงเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสมบัติทางเคมีของแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น โดยใช้หลักเกณฑ์ดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพของ Shannon wiener index ร่วมกับการตรวจสอบคุณภาพน้ำได้เเก่ อุณหภูมิ, ความเป็นกรด-ด่าง, ออกซิเจนที่ละลายน้ำ, ของแข็งทั้งหมดที่ละลายน้ำ, ปริมาณไนโตรเจนที่ละลายน้ำ, ออร์โธฟอสเฟต