ประสิทธิภาพในการยับยั้งแบคทีเรียของยาสีฟันที่มีส่วนผสมของวาซาบิ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วริศรา ชัยปัญหา, มาธวี บุญส่ง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เมวิกา สุกกระจ่าง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปทุมวิไล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานการศึกษาประสิทธิภาพในการยับยั้งแบคทีเรียของยาสีฟันที่มีส่วนผสมของวาซาบิ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษา 1.)อัตราส่วนของวาซาบิที่สามารถยับยั้งสเตปโตคอกคัสมิวแทน (Streptococcus mutans.)ที่ทำให้เกิดโรคฟันผุ 2.)เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการยับยั้งแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคฟันผุของยาสีฟันสูตรต่างๆ โดยใช้วิธีการทดสอบการเกิดรัศมีการยับยั้งเชื้อ (Halo test) การทดสอบการเกิดรัศมีการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียสเตปโตคอกคัสมิวแทน (Streptococcus mutans.) ที่ทำให้เกิดโรคฟันผุ สังเกตบริเวณที่จุลินทรีย์ไม่สามารถเจริญได้รอบชิ้นงานทดสอบ หรือเรียกว่าการเกิด บริเวณใส (Clear zone)