บรรจุภัณฑ์ลดการกระแทกและดูดซับเอทิลีนจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร เพื่อชะลอการสุกและเน่าเสียของผลไม้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

คณิตา ฉัตรธนพงศ์, ฐิติวรดา อ่ำสงวน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐภัสสร เหล่าเนตร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บรรจุภัณฑ์ลดการกระแทกและดูดซับเอทิลีนจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร เพื่อชะลอการสุกและเน่าเสียของผลไม้