บรรจุภัณฑ์กันน้ำจากเส้นใยเปลือกทุเรียนเคลือบสารสกัด น้ำมันหอมระเหยว่านน้ำ เพื่อยับยั้งการเกิดโรคเน่าในกล้วยหอม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พชรพร จันทร์ผ่อง, ศศิภา กล่อมดี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐภัสสร เหล่าเนตร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบรรจุภัณฑ์กันน้ำจากเส้นใยเปลือกทุเรียนเคลือบสารสกัดน้ำมันหอมระเหยว่านน้ำ เพื่อยับยั้งการเกิดโรคเน่าในกล้วยหอม ทำการทดลองระหว่างปี 2566-2567 โดยเลือกเก็บเชื้อรา Colletorichum จากกล้วยหอมหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อให้ได้เชื้อราที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคเน่าในกล้วยหอม จากนั้นเตรียมสารสกัดจากว่านน้ำเพื่อให้ได้สารสกัดที่มีประสิทธิภาพในการยังยั้งเชื้อรา Colletorichum และนำมาทดสอบโดยวิธี Poisoned food technique การทำบรรจุภัณฑ์เลือกใช้ส่วนเปลือกด้านนอกนำไปเผาเพื่อให้ได้ถ่านกัมมันต์ที่มีความสามารถในการดูดซับสารเอทิลีน ส่วนเปลือกด้านในนำไปทำเป็นเยื่อกระดาษของบรรจุภัณฑ์ ทำสารกันน้ำจากใบเผือกโดยวิธีการสกัดด้วยคลอโรฟอร์ม นำถ่านกัมมันต์ สารกันน้ำ สารสกัดจากว่านน้ำและเยื่อกระดาษมารวมกันเพื่อให้ได้บรรจุภัณฑ์ นำบรรจุภัณฑ์ที่ได้ไปทดสอบประสิทธิภาพในการกันน้ำโดยการสังเกตุทางกายภาพและใช้เครื่องมือวัดความชื้นหลังใช้น้ำทดสอบ นำบรรจุภัณฑ์ที่ได้ไปทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อราก่อโรคเน่าในกล้วยหอมโดยวิธีการปลูกเชื้อลงในผิวกล้วยหอมและใส่ลงในบรรจุภัณฑ์ และทดสอบโดยการปลูกเชื้อลงในผิวของบรรภัณฑ์