บรรจุภัณฑ์อาหารต้านเชื้อ Bacillus cereus ย่อยสลายได้ จากเส้นใยหญ้ารังนกและน้ำมันหอมระเหยเร่วหอม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สโรชา กล้าหาญ, ศิรวิทย์ นรถี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จิราภา ยอดเพชร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมมาจากหลากหลายสาเหตุ เช่น จำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี และเกิดจากภัยธรรมชาติ เป็นต้น ปัญหาขยะบรรจุภัณฑ์ ก็เป็นผลกระทบมาจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ส่งผลกระทบโดยตรงที่่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การที่โรงงานอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ใช้สารเคมีบางประเภท เช่น CFC (Chlorofluorocarbons) ในกระบวนการผลิตและแปรรูป และการเกิดหลังจากการบริโภคสินค้าต่างๆ ทำให้เกิดเป็นบรรจุภัณฑ์ที่เหลือ เช่น กล่องกระดาษ ขวดแก้ว กระป๋องโลหะ ขวดพลาสติก รวมทั้งเศษกระดาษ และวัสดุมีค่าอื่นๆ ทำให้ก่อให้เกิดปัญหาจากขยะอยู่ตามแหล่งบริเวณชุมชน เนื่องจากบรรจุภัณฑ์ไม่สามารถย่อยสลายได้ นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดมลพิษจากการกำจัดขยะที่ไม่ถูกวิธี เช่น การเผาทำลายขยะ หรือทิ้งขยะลงแหล่งน้ำซึ่งกลายเป็นปัญหาที่ทำให้น้ำเน่าเหม็น ส่งผลต่อปัญหาสุขภาพของคนในชุมชน เป็นต้น และอีกปัญหาสำคัญของบรรจุภัณฑ์ตลาดอาหารสำเร็จรูป บรรจุห่อที่เป็นเนื้อสัตว์ สัตว์ปีก และปลา คือการปนเปื้อนกับเชื้อแบคทีเรีย Bacillus cereus ที่เป็นส่วนสำคัญในการทำให้อาหารเน่าเสีย แล้วยังทำให้เกิดปัญหาทางด้านขยะตามมาอีกด้วย

ดังนั้นคณะผู้จัดทำได้ตระหนักถึงความสำคัญของการลดปัญหาสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากปัญหาบรรจุภัณฑ์ และปัญหาอาหารเน่าเสีย จึงมีความประสงค์ที่จะทำโครงงานเรื่อง บรรจุภัณฑ์อาหารต้านเชื้อ Bacillus cereus ย่อยสลายได้ จากเส้นใยหญ้ารังนกและน้ำมันหอมระเหยเร่วหอม ที่เป็นการศึกษาค้นคว้าความรู้ในการนำวัชพืช และสมุนไพรที่มีอยู่ในท้องถิ่นที่มีอยู่ปริมาณมาก มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อลดและแก้ไขปัญหาขยะ การย่อยสลายและทำลายบรรจุภัณฑ์ เพราะวัสดุธรรมชาติสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ และสามารถลดปัญหาการเน่าเสียของอาหาร ทำให้ปัญหาด้านขยะบรรจุภัณฑ์และด้านอาหารลดน้อยลงไปด้วย