การเพิ่มปริมาณก๊าซชีวภาพจากการหมักผักตบชวาโดยการปรับสภาพก่อนด้วยด่าง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุทธภา ครุจิต, พริมา โพธิ์ประสพกุล, ณิชากร ปัญญาสุทธิเลิศ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภูมินทร์ หลงสมบูรณ์, พัชรินทร์ ราโช

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ผักตบชวาเป็นวัชพืชน้ำที่ก่อให้เกิดปัญหาสำคัญหลายประการ ในปัจจุบันมีการคิดว่าวิธีการกำจัดผักตบชวาแบบใดจะมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการดำเนินการของชุมชนที่จะช่วยกันกำจัดผักตบชวาในชุมชนของตนเอง การนำผักตบชวามาหมักเป็นก๊าซชีวภาพเป็นหนึ่งวิธีที่น่าสนใจ อย่างไรก็ตาม พืชซึ่งเป็นวัตถุดิบชีวมวลประกอบด้วยลิกนินที่เป็นปัญหาในการขัดขวางกระบวนการหมัก ทำให้การหมักเป็นไปได้ช้าและส่งผลทำให้ได้ปริมาณก๊าซที่ได้ลดลง อีกทั้งเส้นใยพืชถูกย่อยสลายได้ยาก จึงต้องมีการแก้ปัญหาด้วยการปรับสภาพก่อนการหมัก (Pre-treatment) โดยการปรับสภาพสามารถทำได้หลายวิธี ซึ่งการปรับสภาพด้วยด่างเป็นวิธีที่ทำได้ง่ายและประหยัด เหมาะกับการนำมาใช้กับชุมชนของประเทศไทย จากปัญหาที่กล่าวข้างต้น ทำให้ผู้วิจัยต้องการทำการศึกษาการเพิ่มปริมาณก๊าซชีวภาพจากการหมักผักตบชวา โดยทดลองใช้วิธีการปรับสภาพก่อนด้วยด่างที่ความเข้มข้นต่าง ๆ กัน ได้แก่ ร้อยละ 3, 6, และ 9 และศึกษาศักยภาพของการผลิตก๊าซชีวภาพหลังจากทำการปรับสภาพแล้ว ว่าเพิ่มขึ้นมากเพียงใด เพื่อให้ได้วิธีกำจัดผักตบชวาที่เหมาะสมและสามารถเป็นตัวอย่างให้ชุมชนทั่ว ๆ ไปนำไปประยุกต์ใช้ และยังได้แหล่งพลังงานทดแทนจากก๊าซชีวภาพที่มาใช้ในชุมชนอย่างยั่งยืนในอนาคตได้