การเปรียบเทียบสูตรอาหารเลี้ยงเชื้อที่เหมาะสมในการผลิตสารคอร์ไดเซปินของถั่งเช่าที่มีประสิทธิภาพในการต้านอาการอักเสบ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฉลองรัฐ มีราช, ธมกร ใจโพธิ์, ฤทัยฝัน สุมณฑา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปริญญา น้อยสา, ปาริชาติ ศิลาเลิศ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในการศึกษาครั้งนี้ เราได้พัฒนาสูตรอาหารเลี้ยงเชื้อโดยใช้แหล่งไนโตรเจน (Nitrogen Source) คือไข่ผำ (Wolffia globosa) และหนอนไหม (Bombyx mori) โดยใช้วิธีการเพาะเลี้ยงแบบเหลว (Submerge cultivation) เพื่อทดสอบสูตรอาหารที่เหมาะสมที่สุดสำหรับถั่งเช่า (Cordyceps militaris) ในการผลิตสารคอร์ไดเซปิน (Cordycepin) ที่มีคุณสมบัติในการต้านการอักเสบ โดยแบ่งกลุ่มการทดลองออกเป็น 4 กลุ่มการทดลอง ประกอบด้วย

  1. กลุ่มที่ 1 กลุ่มควบคุม โดยสูตรอาหารที่มีสารสกัดจากยีสต์ (yeast extract) และเพปโทน (peptone)

  2. กลุ่มที่ 2 กลุ่มทดสอบกับไข่ผำ

  3. กลุ่มที่ 3 กลุ่มทดสอบกับหนอนไหม

  4. กลุ่มที่ 4 กลุ่มทดสอบกับไข่ผำ และหนอนไหม

ใช้เวลาในการเพาะเลี้ยง 4 สัปดาห์ หลังจากนั้นนำเชื้อที่มาทำการสกัดแบบหยาบ (Crude Extract) หลังจากนั้นนำสารสกัดที่ได้มาวิเคราะห์ปริมาณของสารคอร์ไดเซปิน ด้วยเครื่องHPLC (High Performance Liquid Chromatography) และนำไปทดสอบกับเซลล์และสังเกตความสามารถของสารคอร์ไดเซปินที่ช่วยในการลดการอักเสบของเซลล์