การศึกษาประสิทธิภาพของแบคทีเรียในการย่อยสลายไกลโฟเสท

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

แก้วมณี สาลาสุตา, กัญญารัตน์ ศรีษา, จักรภัทร ฤทธิพันธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

น้ำทิพย์ ศรีแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานการศึกษาประสิทธิภาพของแบคทีเรียในการย่อยสลายไกลโฟเสท มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแบคทีเรียที่คัดแยกได้จากดินในการย่อยสลายไกลโฟเสท เนื่องจากในปัจจุบันเกษตรกรได้เห็นถึงอันตรายที่เกิดขึ้นจากการใช้สารเคมีกําจัดวัชพืชมากขึ้น ซึ่งสารกําจัดวัชพืชที่ใช้มีความเป็นพิษต่อพืช คน สัตว์และสิ่งแวดล้อม จึงได้ทำการศึกษาโดยแยกแบคทีเรียจากดินที่มีการปนเปื้อนของไกลโฟเสทให้ได้เชื้อบริสุทธิ์ จากนั้นนำเชื้อแบคทีเรียที่แยกได้มาทำการทดสอบประสิทธิภาพในการย่อยสลายไกลโฟเสทด้วยเทคนิค spectrophotometry โดยวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 336 nm โดยเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียในอาหาร TSB (Tryptic Soy Broth) + glyphosate 0.32%

คำสำคัญ:ไกลโฟเสท spectrophotometry