การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดแทนนินจากเปลือกหมากเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาเนื้อสัตว์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พัฒน์นรี ผิวสว่าง, ปวีณา ประสมทรัพย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิริโสภา อนุศรี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์