การศึกษาประสิทธิภาพของแผ่นกรองจากเส้นใยธรรมชาติที่มีผลต่อการดูดกลิ่นและควัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วรัญญา พรมพิลา, จุฑารัตน์ ชัยจันทร์, นริศรา กันคำภา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุรจิตา เศรษฐภักดี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีจุดประสงค์จัดทำขึ้นเพื่อลดมลพิษทางอากาศด้วยคุณสมบัติที่ได้จากพืชโดยนำเสนอในรูปแบบของแผ่นกรองจากเส้นใยธรรมชาติซึ่งพืชที่เลือกนำมาสกัดเอาเส้นใยได้แก่ ใบหญ้าเนเปียร์ใบข้าวโพด ใบข้าว และใบอ้อย พืชที่นำมาสกัดเส้นใยแต่ละชนิดจะเป็นพืชชนิดที่ 1 ชนิดที่ 2 ชนิดที่ 3 และชนิดที่ 4 ตามลำดับ โดยจะนำพืชชนิดที่1 ปริมาณ 400 กรัม นำมาต้มในน้ำเดือดประมาณ 5 นาที และนำมาปั่นให้ละเอียดแล้วใส่สารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ปริมาณ 28 มิลลิกรัม แช่ทิ้งไว้ประมาณ 3 นาที แล้วกรองด้วยผ้าขาวบางจากนั้นล้างด้วยน้ำสะอาดจนค่า pH เป็นกลาง จากนั้นเทน้ำสะอาดปริมาณ 3 ลิตร ลงในกล่องพลาสติกรูปทรงสี่เหลี่ยม และใส่ผงคาร์บอนปริมาณ 30 กรัม แล้วนำส่วนผสมที่มีค่า pH เป็นกลางแล้วนำไปใส่ในกล่องพลาสติก และนำพิมพ์รูปทรงสี่เหลี่ยมขนาด 12×36ตารางเซนติเมตร จุ่มลงไปในส่วนผสมที่อยู่ในกล่องพลาสติกที่เตรียมไว้ แล้วชอนขึ้นมา และนำไปอบแห้งที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 12 ชั่วโมง แกะออกจากแม่พิมพ์ ทำซ้ำกับพืชชนิดที่ 2ชนิดที่ 3 และชนิดที่ 4 แล้วนำไปทดสอบประสิทธิภาพกับเครื่องฟอกอากาศจากนั้นปล่อยควัน และทำการจับเวลาว่าควันและกลิ่นจะหายไปต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ แล้วบันทึกผล ทำการทดลองซ้ำแต่เปลี่ยนชนิดของพืชในการทดสอบ เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการทำให้ควันและกลิ่นหายไปในเวลาน้อยที่สุด โดยสามารถลด CO ได้ 0.136% ลด CO2 ได้ 0.117% ลด HCHO ได้ 0.135% ลด TVOC ได้ 0.130% และลด AQI ได้ 0.114% ซึ่งเป็นปริมาณที่เทียบเท่ากับแผ่นกรองทั่วไป

คำสำคัญ : แผ่นกรองจากเส้นใยธรรมชาติ