การหาอายุการเก็บรักษาผักส่งออกโดยเทคนิคการตรวจวิเคราะห์การสลายตัวของวิตามินซี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนาพล แสงสว่าง, สิปปกร นาครินทร์, ธัญญาพร นามวิชัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ถวิล วรรณวงศ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม สินค้าทางการเกษตรจึงเป็นสินค้าหลักในการส่งออกและทำรายได้ให้กับประเทศ และพืชผักของไทยก็นิยมส่งออกเป็นจำนวนมาก อาจเป็นเพราะมีสรรพคุณทางยา และมีรสชาติดี จึงได้รับความนิยมจากชาวต่างประเทศ โดยเฉพาะพืชผักสวนครัว และพืชสมุนไพรต่างๆ เช่น ใบกะเพรา ใบโหระพา ใบสะระแหน่ เป็นต้น แต่การส่งออกพืชผักไปยังต่างประเทศ ต้องใช้ระยะเวลานานในการขนส่งเนื่องจากมีระยะทางไกล ซึ่งสามารถทำให้พืชผักเกิดการเสียหายได้ ดังนั้นการหาอาุยุการเก็บรักษาพืชผักส่งออกโดยเทคนิคการตรวจวิเคราะห์หาการสลายตัวของวิตามินซี จึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ใช้ในการบอกวันในการเก็บรักษาพืชผักส่งออกเพื่อคำนวณระยะเวลาในการขนส่งที่จะทำให้เกิดการสูญเสียสารอาหารในพืชผักน้อยที่สุดและลดการสูญเสียพืชผักในระหว่างการขนส่ง ซึ่งส่งผลถึงรายได้ของประเทศเป็นอย่างมาก

ผู้พํฒนาได้นำวิธีการตรวจหาปริมาณวิตามินซีในผักส่งออกตัวออย่างที่นำมาศึกษามา โดยการตรวจหาการลดลงของระดับปริมาณวิตามินในผักส่งออกตัวอย่างทุกวัน เพื่อศึกษาอัตราการลดลงของปริมาณวิตามินซีและนำปริมาณวิตามินซีที่เหลือมาใช้ในการวิเคราะห์ เพื่อช่วยในการวางแผนจัดส่งผักไปยังต่างประเทศ โดยไม่ให้ปริมาณของสารอาหารในผักลดลงจนเกิดความเสียหาย