การสังเคราะห์ไฮดรอกซีอะพาไทต์จากเปลือกไข่เพื่อใช้ในการยับยั้งการเกิดมะเร็งผิวหนังชนิดเมลาโนมา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จริยา สิริชาญวัฒนา, พลอยชมพู บุญตัว, พิชญธิดา โสพัฒน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เจตนิพิฐ แท่นทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

มะเร็งผิวหนังเมลาโนมาในปัจจุบันเริ่มมีการกลายพันธุ์ของยีนพันธุกรรมสูงและดื้อต่อการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด โดยในระยะเวลาที่ผ่านมา วิทยาศาสตร์เริ่มมีความก้าวหน้าในการค้นพบยากลุ่มใหม่ๆ ที่จะรักษาโรคมะเร็งโดยจะมุ่งเน้นด้านชีวโมเลกุลไปที่กลไกการเกิดโรคและการเติบโตของเซลล์มะเร็ง โดยสารตัวหนึ่งที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งผิวหนังชนิดเมลาโนมาได้ก็คือ ไฮดรอกซีอะพาไทต์ โดยเป็นสารประกอบแคลเซียมฟอสเฟตชนิดหนึ่ง ไฮดรอกซีอะพาไทต์ที่ถูกสังเคราะห์โดยใช้เปลือกไข่เป็นวัตถุดิบ แล้วนำมาวิเคราะห์ธาตุเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพจากนั้นนำมาทดลองกับตัวเซลล์มะเร็งผิวหนังชนิดเมลาโนมา การวิจัยนี้ให้แนวทางใหม่ในการใช้ไฮดรอกซีอะพาไทต์ในการรักษามะเร็งผิวหนังชนิดเมลาโนมา