การเดินทางของคะแนน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

มยุรีย์ สีบุญเรือง, พรรณรษา ปัชฌาบุตร, วราภรณ์ จูมทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เจตนิพิฐ แท่นทอง, สิทธิศักดิ์ จินดาวงศ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันมีผู้ประกอบกิจการลงทุนทำธุรกิจของตัวเองขึ้นมามากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ซึ่งมีการรวมกลุ่มผู้ค้า เพื่อจัดโปรแกรมส่งเสริมการขายต่างๆ แต่ด้วยความยุ่งยากในการเก็บเอกสารของลูกค้าที่ต้องเก็บเอกสารสะสมคะแนนจากร้านค้ามากมายจึงทำให้เกิดความเบื่อหน่าย ทำให้โปรแกรมส่งเสริมการขายบางครั้งไม่บรรลุเป้าหมายของผู้ขาย ผู้พัฒนาจึงได้เล็งเห็นถึงการพัฒนาแอปพลิเคชันในการส่งเสริมการขาย สำหรับให้กับนักธุรกิจโดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่ออำนวยความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้บริการ ทำให้ผู้ใช้บริการได้รับความรวดเร็วในการเข้าถึงแอปพลิเคชันที่ทันสมัยได้ตลอดระยะเวลาที่เปิดทำการ รักษาสิทธิประโยชน์ให้กับทั้งผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ สามารถเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการได้ และลดการผลิตทรัพยากรกระดาษที่ไม่จำเป็น และเพื่อเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยสำหรับการบริหารงานภายในกิจการ ซึ่งผู้ใช้สามารถทำงานป้อนข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันเพื่อช่วยจดจำภารกิจในแต่ละวันและคิดเงินได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ ลดข้อผิดพลาดของการคิดคำนวณรายการสินค้า และความปลอดภัยของข้อมูลทั้งลูกค้าและเจ้าของกิจการได้