การศึกษาประสิทธิภาพของเอทานอลที่ได้จากการสกัดจากกระดาษเหลือใช้ด้วยยีสต์ต่างชนิด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิยวิทย์ จูงกลาง, ชินภัทร เคนหาราช

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มุกดา หอมมาลี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เป็นศึกษาประสิทธิภาพของเอทานอลที่ได้จากการสกัดจากกระดาษเหลือใช้ด้วยยีสต์ต่างชนิดและนำไปผลิตทิชชู่เปียกผสมเอทานอล