การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากใบสะระแหน่ ในการยบั ยั้ง แบคทีเรีย Salmonella Staphylococcus aureus และEscherichia coil เพื่อการเก็บรักษาไข่ต้ม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วรินยุพา ภูศรี, ณัชพล บินไธสง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วัชราภรณ์ แสนนา, วิลาวัลย์ พรมชุม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ที่มาและความสําคัญ

การกล่าวถึงการใช้ชีวิตของคนในสังคมที่เร่งรีบมีการหันมารบัประทานอาหารฟาสต์ฟู้ดหรืออาหาร สําเร็จรปูมากขึ้นในปัจจบุันมีผลิตภัณฑ์อาหารเกิดขึ้นหลายประเภทที่วางขายทั่วไปตามร้านสะดวกซื้อและ อาหารโดยทั่วไปยังต้องมีการแช่เพื่อรักษาอณุ หภูมิไม่ให้เกดิการเน่าเสียชะลอการทํางานของแบคทีเรียไข่ต้ม เป็นอาหารประเภทหนึ่งที่วางขายทั่วไปตามร้านสะดวกซอื้ และคนนิยมบรโิภคเนื่องจากทําได้งา่ ยราคาประหยัด แต่ปัญหาของไข่ต้นคือต้องเก็บในอณุหภูมิที่เย็นและเกบ็ไว้ได้ไม่นานจากการศึกษาข้อมูลพบวา่สาเหตุที่ทําให้ เกิดการเนา่ เสีย เกิดมาจากเชื้อ Salmonella Escherichia coil Staphylococcus ที่เข้ามาปนเปื้อน(ณัฐา จริยภมรกุร, 2558) ซึ่งแบคทีเรียสามารถยบั ยั้งไดด้ ้วยยาปฏิชีวนะรวมทั้งสารสกัดธรรมชาติบางกลุ่มอาทิ ฟา โวนอยด์และฟีนอลิก (ประพฤกษ์ ตั้งมั่นคง, 2562)

จากข้อมูลที่กล่าวมา ทางคณะผู้จัดทําจึงมีความสนใจที่จะนําสมุนไพรหรือพืชในท้องถิ่นที่มีมาทําการ สกัดสารกลุ่มฟลาโวนอยด์และฟีนอลิกเพื่อทําเป็นผลิตภัณฑ์เคลือบผิวยบัยั้งการเน่าเสียของไข่ต้มเพื่อให้เก็บ รักษาได้นานขึ้นสะดวกต่อการบริโภคของกลุ่มผบู้ริโภคไขต่้ม