การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดสตีวิโอไซด์จากใบหญ้าหวานที่มีผลต่อการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย Erwinia carotovora subsp. carotovorum .

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วาสนา นาคชลธี, นริศรา พลแสน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รพีพร ตะเคียนราม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สารสตีวิโอไซด์ (Stevioside ) เป็นสารให้ความหวานคล้ายคลึงกับน้ำตาล และมีความหวานประมาณ 300 เท่าของน้ำตาลซูโครส นอกจากนี้ยังเป็นสารที่มีแคลรี่ต่ำมากเมื่อเทียบกับน้ำตาลทรายเนื่องจากไม่ถูกย่อยให้เกิดพลังงานในร่างกาย ด้วยเหตุนี้คณะผู้จัดทำจึงสนใจทดลองนำสารสตีวิโอไซด์ (stevioside) มาใช้ในการถนอมอาหารแทนน้ำตาล เพื่อให้เป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการผลิตภัณฑ์ที่ลดพลังงานหรือผู้ที่หลีกเลี่ยงพลังงานจากน้ำตาลนั่นเอง ด้วยเหตุนี้คณะผู้จัดทำจึงสนใจทดลองนำสารสตีวิโอไซด์ (stevioside) มาใช้ในการถนอมอาหารแทนน้ำตาล เพื่อให้เป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกสำหรับ ผู้ที่ต้องการผลิตภัณฑ์ที่ลดพลังงานหรือผู้ที่หลีกเลี่ยงพลังงานจากน้ำตาลทรายนั่นเอง โดยโครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบการใช้สารสตีวิโอไซด์ที่สกัดได้จากใบหญ้าหวานและน้ำตาลทรายธรรมดาในการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย Erwinia carotovora subsp. Carotovorumและนำมาพัฒนาใช้ในการถนอมอาหารโดยนำสารสตีวิโอไซด์จากใบหญ้าหวานมาใช้ในการถนอมอาหาร แทนน้ำตาลทรายโดยการทำผลไม้แช่อิ่มอบแห้ง