การศึกษาประสิทธิภาพของสารอัลลิโลพาทีจากสารสกัดใบสาบเสือเพื่อยับยั้งการงอกและการเจริญเติบโตของหญ้าข้าวนกในนาข้าว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุพิชญา แซวประโคน, พชรพร สุจินดา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิลาวัลย์ พรมชุม, วัชราภรณ์ แสนนา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของอัลลิโลพาทีจากสารสกัดใบสาบเสือที่มีผลต่อการยับยั้งการงอกและการเจริญเติบโตของหญ้าข้าวนกในนาข้าว โดยการทดลองนี้แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ในขั้นตอนแรกเป็นขั้นสกัดสารอัลลิโลพาทีจากใบสาบเสือเพื่อนำมาทดสอบพฤกษเคมีเบื้องต้น เพื่อนำสารที่ได้นั้นไปทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งการงอกและการเจริญเติบโตของข้าว และทดสอบผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของข้าว จากการทดลองพบว่าสารอัลลิโลพาทีประกอบด้วยสารทุติยภูมิ 4 ชนิด คือ อัลคาลอยด์ ฟีนอลิก ฟลาโวนอยด์ และเทอร์พีนอยด์ และพบว่าสารสกัดจากใบสาบเสือมีความสามารถในการยับยั้งการงอกและการเจริญเติบโตโดยเมื่อปรับความเข้มข้นด้วยน้ำกลั่นเป็น 2000 4000 และ6000 ppm มีความสามารถในการยับยั้งการงอกและการเจริญเติบโตของหญ้าข้าวนกที่ 46.63%, 60.37%, และ 74.80% ตามลำดับ และการทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งการงอกและการเจริญเติบโตของหญ้าข้าวนกโดยได้ทำการทดสอบกับเมล็ดหญ้าด้วยสารสกัดที่ความเข้มข้นที่ดีที่สุดคือ 6000 ppm เปรียบเทียบกับชุดควบคุมที่ไม่ได้ฉีดพ่นสารสกัด และเก็บผลเป็นเวลา3, 6, 9, 12, 15, 18 และ 21 วัน พบว่าสารสกัดใบสาบเสือที่ความเข้มข้นที่ดีที่สุดส่งผลต่อการงอกและการเจริญเติบโตของหญ้าข้าวนกดีที่สุด แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อการงอกและการเจริญเติบโตของข้าว