สถิติการอ่านหนังสือประเภทต่างๆของนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนโชติ อิสระเสรีกุล, นภสินธุ์ เหล่าวีระโยธิน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พิรพัฒณ์ พุ่มคง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาหาประเภทของหนังสือที่นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยชื่นชอบในการอ่าน ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงสำรวจกลุมตัวอย่างคือนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยทั้ง12แห่ง แห่งละ300คน ได้จากการสุ่ม เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม