การพัฒนาวัสดุล่อปลวกเพื่อเหนี่ยวนำให้เกิดการสร้างและขยายรังปลวกในเขตพื้นที่ป่าเบญจพรรณ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

มิลธิตา แก้วสำราญ, มนปริญา ทองโคตร, ปนัสยา ช่วยนา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วีรยุทธ ทองแดง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกัลยาณวัตร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความสัมพันธ์ความชื้นในดิน ธาตุอาหารในดินและการเจริญเติบโตของพืชบริเวณจอมปลวกและศึกษาพฤติกรรมของปลวกในการตอบสนองต่อรูปทรงของอาหารล่อ