การพัฒนาวิธีการตกตะกอนโปรตีนเคซีนจากน้ำนมวัว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สิปปกร มั่นเหมาะ, ณัฐสิทธิ์ คงเพชรศักดิ์, สิทธิกร เมืองสุข

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธัญวรัตน์ จันทร์สนาม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกัลยาณวัตร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงการนี้คณะผู้จัดทำมีวัตถุประสงค์​ คือ การพัฒนาวิธีการตกตะกอนโปรตีนเคซีนจากน้ำนม ให้ได้ปริมาณโปรตีนเคซีนมากขึ้น เปรียบเทียบจากวิธีเดิมที่ใช้ในปัจจุบัน ซึ่งวิธีการเดิมมี 3 วิธี คือ วิธีการตกตะกอนเคซีนที่จุด isoelectric,วิธีการตกตะกอนเคซีนด้วยเอมไซม์เรนนิน และวิธีการตกตะกอนเคซีนด้วยการใช้กรดและเอมไซม์เรนนินร่วมกัน

วิธีการใหม่ที่ทางคณะผู้จัดทำคิดค้นขึ้นโดยพัฒนาจากวิธีการเดิม มีทั้งหมด 3 วิธีการ​

ในการหาปริมาณโปรตีนเคซีนที่ได้ในแต่ละวิธีการ ตัวแปรควบคุมคือ ปริมาณน้ำนม และทุกวิธีการมีการทำซ้ำ 3 ครั้ง แล้วจึงนำข้อมูลไปวิเคราะห์ผล