ประสิทธิภาพของแผ่นกรองอากาศจากวัสดุธรรมชาติเพื่อใช้กับหน้ากากผ้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนพร ภัทรทิวานนท์, พิมผกา โค้วไพโรจน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สิทธิศักดิ์ จินดาวงศ์, เจตนิพิฐ แท่นทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันมลพิษปัญหาทางอากาศถือเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของคนเรา เช่น ปัญหาเกี่ยวกับฝุ่นละอองที่มีปริมาณมากเกินไป ซึ่งอาจทำให้เราเกิดอาการคัดจมูก น้ำมูกไหล เจ็บคอ หายใจไม่สะดวก หรือบางรายอาจมีอาการระคายเคือง ดังนั้นคนเราจึงนิยมใช้หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและแบคทีเรียในอากาศกันอย่างแพร่หลาย โดยจากการศึกษาข้อมูล ที่ผ่านมามีการศึกษาเกี่ยวกับผ้ากันแบคทีเรียที่มาพร้อมกับอากาศ เช่น Staphylococcus spp ที่สามารถพบในอากาศทั่วไป โดยที่ผ่านมามีการศึกษาเกี่ยวกับผ้ากันแบคทีเรียที่เคลือบด้วยสารต้านแบคทีเรียประเภท นาโนพาร์ทิเคิล (Nano-particles) และไมโครพาร์ทิเคิล (Micro-particles) ที่นิยมในท้องตลาด ซึ่ง Nano-Zinc Oxide เป็นผลิตภัณฑ์ต้านแบคทีเรียประเภท นาโนพาร์ทิเคิล ที่ได้จากกระบวนการเปลี่ยนขนาดอนุภาคซิงค์ออกไซด์ให้มีขนาดเล็กลงอยู่ในระดับอนุภาคนาโนเมตร มีลักษณะเป็นผงอนุภาคละเอียดมีขนาดอนุภาคเล็กระดับนาโนเมตร (10 –9เมตร) มีความบริสุทธิ์สูง มีสีขาวและไม่เปลี่ยนสี สามารถป้องกันรังสี UV-A และ UV-B ต้านทานแบคทีเรีย (Anti-Bacteria)ระงับกลิ่นอันไม่พึงประสงค์นำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆได้ คุณสมบัติในการกันน้ำ โดย Nano-Zinc Oxide เป็นสารต้านเชื้อแบคทีเรีย,เชื้อราที่ดีมาก ราคาถูกกว่า Nano-Silver ประมาณ 3-5 เท่าเนื่องจากสาร Zinc มีราคาถูกกว่า Silver มาก อีกทั้ง Zinc ยังเป็นสารที่มนุษย์เราต้องการ คือ ประมาณวันละ 15 mg สตรีให้นมบุตร วันละ 25 mg สาร Nano-Zinc Oxide จึงดูเป็นสารที่เป็นมิตรต่อผู้บริโภคกว่าสารอื่นๆ ข้อดีของซิงค์ออกไซด์นาโนที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับแผ่นกรองอากาศ คือมีคุณสมบัติในการกันน้ำ,สามารถยับยั้งแบคทีเรียและเป็นสารที่เป็นมิตรต่อผู้บริโภคกว่าสารอื่นๆ ในส่วนของการเลือกนำเอาเปลือกสับปะรดเนื่องจากเปลือกสับปะรด เป็นวัสดุธรรมชาติที่มักจะไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์มากนัก อีกทั้งเส้นใยในเปลือกสับปะรด เป็นเส้นใยที่มีความแข็งแรง เป็นวัสดุธรรมชาติที่ไม่ก่อให้เกิดสารพิษ อีกทั้งสารแทนนินจากมังคุด มีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียและเชื้อราได้ ด้วยเหตุผลดังกล่าว กลุ่มของข้าพเจ้าจึงสนใจทำแผ่นกรองอากาศจากเส้นใยเปลือกสับปะรดที่มีการผสมสารแทนนิน เพื่อใช้สำหรับกรองฝุ่นละอองและยับยั้งแบคทีเรียในอากาศ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาเป็นหน้ากากอนามัยที่มีประสิทธิภาพ ย่อยสลายได้ และไม่ก่อให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมในอนาคต