ประสิทธิภาพเยื่อกระดาษจากกาบกล้วยผสมด่างทับทิม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กวิศรา พรหมคุณ, ยิ่งรัก ประสานพันธ์, วิภาดา แสงสิงห์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เจตนิพิฐ แท่นทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของเยื่อกระดาษจากกาบกล้วยผสมด่างทับทิมในการชะลอการสุกของกล้วยหอมทอง