ถุงมืออัจฉริยะเพื่อการวินิจฉัยภาวะโรคพาร์กินสันเบื้องต้นที่พัฒนาจากเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิตตินนท์ กงศรี, กันตภณ สมทอง, ธนรัตน์ แซ่เฮีย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เจตนิพิฐ แท่นทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีจุดประสงค์เพื่อสร้างอุปกรณ์คัดกรองโรคพาร์กินสันประจำบ้าน และเพื่อทดสอบการใช้งานของอุปกรณ์คัดแยกโรคพาร์กินสันประจำบ้าน เนื่องจากผู้สูงอายุในประเทศไทยมีอาการป่วยเป็นโรคพาร์กินสันจำนวนมากเป็นอันดับสอง รองจากอัลไซเมอร์ จึงมีการพัฒนาอุปกรณ์คัดกรองโรคพาร์กินสันประจำบ้าน เพื่อใช้ในการทดสอบอาการของโรคพาร์กินสันเบื้องต้น โดยนำถุงมือมาติดตั้งบอร์ดไมโครคอลโทรลเลอร์ ESP32 และเซนเซอร์วัดความเร่ง ADXL345 เพื่อวัดความเร่งในแนวแกน x, y และ z และส่งข้อมูลไปให้คอมพิวเตอร์ประมวลผล และแสดงผลออกทางโปรแกรม จากการดำเนินการได้อุปกรณ์คัดกรองโรคพาร์กินสันประจำบ้านที่สามารถเก็บค่าจากเซนเซอร์ และประมวลผลข้อมูลออกมาได้ว่า มีอาการของโรคพาร์กินสัน หรือไม่มีอาการของโรคพาร์กินสัน โดยโมเดลที่ฝึกมีความแม่นยำถึงร้อยละ 96.97 โดยอุปกรณ์นี้มีประโยชน์ต่อบุคคลหลายฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายประชาชน และฝ่ายบุคคลากรทางการแพทย์ ในอนาคตมีแผนการพัฒนาอุปกรณ์ในอนาคต ได้แก่ 1. นำข้อมูลของผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าป่วยเป็นโรคพาร์กินสัน มาใช้ในการฝึกและทดสอบโมเดล 2. เพิ่มจำนวนฐานข้อมูลให้มากขึ้น เพื่อความแม่นยำของโมเดล และไม่ให้โมเดลเกิดการ Overfitting และมีข้อเสนอแนะของอุปกรณ์ ดังต่อไปนี้ 1. ควรพัฒนาโปรแกรมให้สามารถสามารถแยกระดับความรุนแรงของโรคพาร์กินสันได้ ว่าเป็นความรุนแรงระดับใด ตั้งแต่ระดับ 1 – 5 และควรมีการใช้สายวงจรให้น้อยที่สุด เพื่อให้อุปกรณ์มีระเบียบไม่ดูรก และควรมีการพัฒนาให้สามารถส่งข้อมูลผ่านบอร์ดไมโครคอลโทรลเลอร์ ESP32 และคอมพิวเตอร์ โดยไม่ใช้สาย USB