การสกัดแคโรทินอยด์จากใบผักตบชวาเพื่อใช้เป็นสีย้อม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กิตติภณ โงสันเทียะ, พัขรพล ไชยพงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อำนวยพร ศรีสวัสดิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ย้อนกลับไปเมื่อปี พ.ศ. 2444 ในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้มีการนำเข้ามาของผักตบชวา โดยนำเข้ามาในฐานะเป็นไม้ประดับสวยงาม แต่เนื่องจากผักตบชวามีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมและสามารถขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว จนในปี พ.ศ. 2456 สมัยรัชกาลที่ 6 ประเทศไทยเริ่มมีการกำจัดผักตบชวาถึงขนาดมีการออกพระราชบัญญัติสำหรับกำจัดผักตบชวา กระทั่งในปัจจุบัน ยังมีการคิดค้นวิธีการกำจัดผักตบชวามากมายหลายวิธี เนื่องด้วยผักตบชวาในจำนวนที่มากเกินไปได้ก่อให้เกิดปัญหาหลายๆอย่างตามมา เช่น กลายเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำของฝายหรือประตูระบายน้ำ กีดขวางการสัญจรทางน้ำ เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค ฯลฯ

1.กลุ่มของข้าพเจ้าได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นดังข้างต้นและต้องการที่จะแก้ปัญหาโดยการลดจำนวนของผักตบชวา ซึ่งกลุ่มของข้าพเจ้าได้เลือกใช้วิธีการนำใบผักตบชวามาสกัดสารแคโรทินอยด์ เพื่อใช้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณสารแคโรทินอยด์ที่ได้และปริมาณใบผักตบชวาที่ต้องใช้สกัดสาร รวมถึงนำสารดังกล่าวไปทำเป็นสีย้อม

2.เนื่องจากการนำสารข้างต้นไปใช้เป็นสีย้อม สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในส่วนของการย้อมผ้าในทางตรง และยังถือเป็นการกำจัดผักตบชวาโดยนำใบไปสกัดสารเพื่อปรับปรุงเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไปได้อีกด้วย ซึ่งยังมีวิธีการกำจัดผักตบชวาอย่างเกิดประโยชน์อื่น ๆ มากมาย [1]

3.เนื่องจากปริมาณผักตบชวาที่มากเกินไปในปัจจุบันก่อให้เกิดปัญหาหลายประการดังข้างต้น กลุ่มของข้าพเจ้าจึงเห็นควรในการให้ความสำคัญต่อการศึกษาวิธีการลดจำนวนและยังสามารถใช้ประโยชน์จากผักตบชวาได้