การสกัดสารจากใบรางจืดเพื่อมายับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราในโรคขั้วหวีเน่าของกล้วยหอมทอง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กาญจนพัชณ์ เลื่อมนรินทร์, พิมพ์มาดา รักษ์ทิพวรรณ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อำนวยพร ศรีสวัสดิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการนำสารสกัดจากใบรางจืดเพื่อมาทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อราในโรคขั้วหวีเน่าของกล้วยหอมทอง