การพัฒนาโมเดลด้วยการเรียนรู้ด้วยเครื่องเพื่อพยากรณ์ระยะของโรคมะเร็งตับและโรคตับ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นรินทิรา ยอดแก้ว, ณัฐณิชา เอกภพอนุกูล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภูภิภัทร ใจแก้ว, ศศิพร ทองแม้น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โมเดลการเรียนรู้ด้วยเครื่องแบบมีผู้สอนเพื่อใช้พยากรณ์โรคต่างๆ ถูกศึกษาและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง มะเร็งตับเป็นอีกหนึ่งโรคที่การพยากรณ์โรค ได้รวดเร็วแม่นยําจะทำให้รักษาผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงที โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อโรคตับบางชนิดอาจนําไปสู่การเป็นมะเร็งตับ ในงานวิจัยนี้ จึงได้ศึกษาพัฒนาและวัดประสิทธิภาพของโมเดลการเรียนรู้ด้วยเครื่องแบบมีผู้สอน เพื่อพยากรณ์ว่าข้อมูลคนไข้มีเนื้องอกในตับหรือเป็นโรคตับโรคตับหรือไม่ ข้อมูลค่าการทำงานของตับจากผลเลือดและรูปถ่ายภาพตับซึ่งถูกนํามาศึกษาเพื่อสกัดคุณสมบัติสำหรับใช้เป็นข้อมูลนําเข้าในการเรียนรู้ด้วยเครื่องโดยอัลกอริทึม ได้แก่ ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน และเพื่อนบ้านที่ใกล้สุด จากผลการทดลองวัดประสิทธิภาพการสร้างโมเดลด้วยวิธี 10-fold cross validation เบื้องต้น พบว่า อัลกอริทึมเพื่อนบ้านที่ใกล้สุดด้วยค่า k เป็น 1 ให้ประสิทธิภาพในการทำนายดีที่สุดในการสร้างโมเดลในการพยากรณ์โรคจากข้อมูลค่าการทำงานของตับและข้อมูลภาพถ่ายของตับ โดยมีค่าเฉลี่ยของ balanced accuracy ราว 0.61 และ 0.97 ตามลำดับ