การพัฒนาไบโอเซนเซอร์ที่ใช้พอลิเมอร์พิมพ์แบบโมเลกุลสำหรับการตรวจวัดโฮโมซิสเตอีนเพื่อใช้เป็นดัชนีความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจเเละหลอดเลือด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐนิชา สาระธนะ, ปฏิพล คุ้มแพทย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เบญจมาภรณ์ ตั้งนรวิชญ์, ชิราวุฒิ เพชรเย็น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันกลุ่มประชากรที่เสียชีวิตจากโรคหัวใจขาดเลือดมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกๆปี โดยจากงานวิจัยมีการพบว่าความเสี่ยงที่เกิดขึ้นมีความเกี่ยวข้องกับ โฮโมซิสเตอีนซึ่ง เป็นกรดอะมิโนภายในร่างกาย หากมีปริมาณสูงกว่าปกติจะทำให้เกิดการเป็นพิษต่อผนังเซลล์ด้านในหลอดเลือด พบว่าปริมาณโฮโมซิสเตอีนมีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด จึงได้มีการนำปริมาณโฮโมซิสเตอีนเป็นดัชนีความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ทางโครงการจะดำเนินการสังเคราะห์พอลิเมอร์พิมพ์แบบโมเลกุลที่มีความจำเพาะต่อการจับกับโฮโมซิสเตอีน และ พัฒนาไบโอเซนเซอร์โดยการจตึงกับอิเล็กโทรดที่ถูกปรับปรุงด้วยวัสดุเชิงประกอบคาร์บอนนาโนทิวป์ร่วมกับไคโตซานเพื่อเพิ่มความว่องไวในการตรวจสอบและสามารถวิเคราะห์หาปริมาณโฮโมซิสเตอีนได้