อุปกรณ์ช่วยกวนสารด้วยแม่เหล็กแบบถาวร พร้อมระบบตั้งเวลาและระบบการแจ้งเตือนผู้ใช้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุนัชชา พึ่งตระกูล, ธัญชนก งามสม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

โสภณ กล่อมเกลี้ยง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สิ่งประดิษฐ์นี้พัฒนาเครื่องกวนสารด้วยแม่เหล็กแบบถาวร ( Permanent Magnetic Stirrer : PMS ) ซึ่งสามารถกวนสารได้ 4 บีกเกอร์การทดลอง โดยใช้หลักการของแม่เหล็กติดกับมอเตอร์ ( Motor ) เพื่อแทนสนามแม่เหล็กของเครื่องกวนสาร ( Stirrer ) มีการใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นตัวควบคุมการตั้งเวลาของแต่ละหลอดการทดลอง และการแจ้งเตือนผู้ใช้งานผ่านแอปพลิเคชั่น (Line notify) ซึ่งเครื่องกวนสารนี้ใช้ต้นทุนในการประดิษฐ์ค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับราคาของเครื่องกวนสาร (Stirrer) พร้อมทั้งมีระบบตั้งเวลา ระบบการแจ้งเตือน และหาประสิทธิภาพของอุปกรณ์กวนสารด้วยแม่เหล็กแบบถาวร