อุปกรณ์ช่วยพยุงบริเวณหลังสำหรับผู้ป่วยติดเตียง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อัสรีนา วงษ์ดี, มนพิชา คุณวุฒิฤทธิรณ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

โสภณ กล่อมเกลี้ยง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยผู้สูงอายุในประเทศไทยมีอาการป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดในสมองตีบ โรคมะเร็ง โรคอัลไซเมอร์และผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ส่งผลให้มีความต้องการการบริการทางการแพทย์สูงกว่าผู้ป่วยปกติ แต่บุคลากรทางการแพทย์มีไม่เพียงพอจึงไม่สามารถดูและได้อย่างทั่วถึง เนื่องจากผู้ป่วยติดเตียงจำเป็นต้องมีบุคลากรทางการแพทย์หรือบุคคลในครอบครัวมาช่วยดูแลเรื่องกิจวัตรประจำวันเป็นพิเศษ โดยผู้ป่วยไม่สามารถทรงตัวให้นั่งตรงได้ ทำให้เกิดความไม่สะดวกในการดูแลผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาวะทางจิตใจของผู้ป่วยจนอาจเกิดภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยได้ ผู้จัดทำจึงออกแบบอุปกรณ์ช่วยพยุงบริเวณหลังสำหรับผู้ป่วยติดเตียงขึ้น โดยอุปกรณ์จะติดตั้งบริเวณเตียงของผู้ป่วย สามารถพับเก็บไว้ด้านข้าง เมื่อต้องการใช้อุปกรณ์สามารถดึงขึ้นจากข้างเตียงมาพยุงไว้ด้านหลังของผู้ป่วยเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถทรงตัวได้ด้วยตนเอง แล้วสามารถพับเก็บไว้ดังเดิมเมื่อไม่มีความต้องการใช้งาน ซึ่งอุปกรณ์จะสร้างขึ้นจากวัสดุที่ได้รับการอนุญาตทางการแพทย์เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ดูแล