อุปกรณ์ชั้นวางกันลืมโดยใช้ลิมิตสวิตช์แจ้งเตือนผู้ใช้ด้วยหลอดแอลอีดี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วชิรวิทย์ สุทธปัญญา, พงษ์พัฒน์ ไวยทรง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

โสภณ กล่อมเกลี้ยง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานชั้นวางกันลืม จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของอุปกรณ์ชั้นวางกันลืม โดยคณะผู้จัดทำได้นำลิมิตสวิทช์มาติดตั้งเข้ากับชั้นวางของใช้เพื่อเป็นตัวระบุว่ามีของวางอยู่หรือไม่และมีลิมิตสวิทช์อีกตัวหนึ่งติดตั้งไว้ที่ประตู โดยมี ไฟ LED แบบกระพริบ (Flash LED)เป็นตัวแจ้งเตือน เมื่อมีของวางอยู่และเปิดประตูจะทำให้หลอด LED ทำงาน ทางคณะผู้จัดทำได้ทดสอบหาประสิทธิภาพโดยการทดลองนำสิ่งของ 4 อย่างมาวางคือ กระเป๋าสตางค์ โทรศัพท์ กล่องหูฟังและกาฬิกาข้อมือ และทดสอบประสิทธิภาพจากจำนวนครั้งที่ไฟติดเมื่อเปิดประตูเป็นจำนวน 30 ครั้งต่อของหนึ่งอย่าง โดยผลการหาประสิทธิภาพพบว่า โทรศัพท์น้ำหนัก 165 กรัม อัตราการทำงานของเครื่องร้อยละ 100 กระเป๋าสตางค์น้ำหนัก 130 กรัม อัตราการทำงานของเครื่องร้อยละ 100 นาฬิกาข้อมือหนัก 95 กรัม อัตราการทำงานของเครื่องร้อยละ 100 กล่องหูฟังหนัก 80 กรัม อัตราการทำงานของเครื่องร้อยละ 100 เฉลี่ยแล้วประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องอยู่ที่ร้อยละ 100