ผลิตภัณฑ์กรองโลหะหนักที่ปะปนในน้ำประปาจากผักตบชวาและแหน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พรศิริ สีคร้าม, นางสาวนันทมนต์ ยางชัยภูมิ, ณัฎฐนิช โชชัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วันเพ็ญ ทีฆาวงค์​

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ผลิตภัณฑ์กรองโลหะหนักที่ปะปนในน้ำประปาจากผักตบชวาและแหนโดยมีวัตุประสงค์เพื่อกรองโลหะหนักจากน้ำประปา โดยใช้วัสดุจากธรรมชาติมาใช้ในการทดลองโดยผู้จัดทำเลือกใช้ผักตบชวาและแหนในการนำมาทดลองซึ่งผลิตภัณฑ์นี้สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ และสามารถนำไปพัฒนาในการกรองโลหะหนักที่ปะปนในสิ่งอื่นได้ต่อไป