ผลของการเติมเปลือกไข่และดินสอพองที่มีต่อสมบัติของหม้อดินเผาในการใช้งานทำหม้อทับเกลือสำหรับสตรีหลังคลอด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ขวัญชนก จงปัตนา, ธนภรณ์ อิ่มเขียว, เสาวลักษณ์ สังข์ขาว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิภาวี ศรีหานนท์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง ผลของการเติมเปลือกไข่และดินสอพองที่มีต่อสมบัติของหม้อดินเผาในการใช้งานทำหม้อทับเกลือสำหรับสตรีหลังคลอด มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบอัตราส่วนระหว่างดินต่อวัสดุทดแทนและเปรียบเทียบสมบัติของวัสดุที่ใช้ทำหม้อทับเกลือ เนื่องจากเปลือกไข่ไก่เป็นวัสดุเหลือทิ้งที่มีองค์ประกอบหลักคือแคลเซียมคาร์บอเนต ที่จะสลายตัวเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์บางส่วน ช่วยให้เกิดความพรุนตัวในเนื้อดินเผาได้ ส่วนดินสอพองเป็นดินขาวที่มีองค์ประกอบของแคลเซียมคาร์บอเนตที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ก็จะช่วยให้เกิดความพรุนตัวในเนื้อดินเผาเช่นกัน จึงเป็นเหตุผลที่ต้องการทดลองนำมาผสมในเนื้อดินปั้นเพื่อปรับปรุงสมบัติด้านความพรุนตัว ดำเนินการโดยการทดลองแทนที่ดินเหนียวจังหวัดราชบุรีที่ใช้สำหรับการปั้นหม้อดินเผาด้วยเปลือกไข่ไก่บดละเอียด หรือดินสอพองในสัดส่วนร้อยละ 0 25 และ 50 โดยมวล เพื่อเปรียบเทียบอัตราส่วนระหว่างดินเหนียวราชบุรีต่อวัสดุทดแทน ทำการผสมดินปั้นกับน้ำในอัตราส่วนประมาณร้อยละ 18-22 โดยมวล ที่ทำให้ได้เนื้อดินที่มีความเหนียวเหมาะสมสำหรับการนำไปปั้น จากนั้น นำมาอัดขึ้นรูปในแม่พิมพ์โลหะให้ได้ชิ้นงานรูปทรงสี่เหลี่ยมขนาด 50x50 มิลลิเมตร หนาประมาณ 10 มิลลิเมตร ผึ่งให้แห้งในอากาศเป็นเวลา 1 วัน แล้วมาเผาในอุณหภูมิที่ต่างกันโดยแบ่งเป็น 3 อุณหภูมิ คือ 800, 900, 1000 องศาเซลเซียส นำตัวอย่างชิ้นงานที่เผาแล้วมาทดสอบสมบัติต่าง ๆ เปรียบกับดินเหนียวราชบุรีที่ไม่ได้เติมเปลือกไข่หรือดินสอพองที่ใช้ในการปั้นหม้อทับเกลือ โดยการวัดค่าดังนี้ 1. วัดค่าสี ด้วยเครื่องวัดสี Konica Minolta Chroma Meters CR-400 เพื่อหาค่าของสีที่พบในตัวอย่างวัสดุ 2. วัดความหนาแน่น นำวัสดุทดแทนที่ได้ไปชั่งน้ำหนัก โดยอาศัยหลักการของอาร์คิมิดีส 3. วัดค่าการนำความร้อน ด้วยเครื่อง Transient Hot Bridge - Thermal Conductivity Meter เพื่อทราบระยะเวลาในการนำความร้อนของวัสดุทดแทนที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด 4. ความแข็งแรง ทดสอบด้วยเครื่องทดสอบ 3-point bending strength เพื่อศึกษาความแข็งแรงของวัสดุทดแทนหม้อทับเกลือ ทั้งนี้จะได้อัตราส่วนและสมบัติที่เหมาะสมในการทำวัสดุทดแทนหม้อทับเกลือต่อไป