ศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของต้นสิริมงคล (Aglaonema sp.) และต้นอัญมณีขาว (Aglaonema sp.) ในการดูดซับฝุ่นละอองขนาดเล็ก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ทัตเทพ แดงลาด, ปฏิพล สุภาศรี, พิสิษฐ์ สุวะทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาวิณา หะเทศ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เเป้งฝุ่นเป็นเเหล่งกำเนิดของฝุ่นละอองขนาดเล็กภายในบ้าน โดยเมื่อทาอาจจะทำให้ฝุ่นไปเกาะอยู่ตามซอกมุมต่างๆภายในบ้าน เมื่อมีลมพัดทำให้ฝุ่นฟุ้งภายในบ้าน คนที่อาศัยอยู่ในบ้านอาจจะสูดเข้าไปจนทำให้เกิดเป็นโรคทางเดินหายใจตามมาได้

จากการศึกษาโดยการนำต้นสิริมงคล (Aglaonema sp.) เเละต้นอัญมณีขาว (Aglaonema sp.) ที่มีอายุเท่ากัน โดยการนำไปปลูกในพื้นที่ปิดที่มีลักษณะกับการปลูกในบ้านมากที่สุดและมีพัดลมสำหรับพัดเพื่อจำลองการฟุ้งของฝุ่นละอองขนาดเล็ก จากการวัดค่าการลดลงของฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศโดยใช้เครื่องวัดคุณภาพอากาศ พบว่าต้นสิริมงคล (Aglaonema sp.) เเละต้นอัญมณีขาว (Aglaonema sp.) สามารถดูดซับฝุ่นละอองขนาดเล็กได้ ซึ่งต้นสิริมงคล (Aglaonema sp.) สามารถดูดซับฝุ่นละอองขนาดเล็กได้ดีกว่าต้นอัญมณีขาว (Aglaonema sp.) และเมื่อต้นสิริมงคล (Aglaonema sp.) เเละต้นอัญมณีขาว (Aglaonema sp.) มีอายุที่มากขึ้นจะมีประสิทธิภาพในการดูดซับฝุ่นละอองขนาดเล็กเพิ่มมากขึ้น