สนับเข่ากันกระแทกจากยางพารา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปุณณวิช กำธร, นัทธ์ชนัน หนูเริก, จิรประภา ชุมทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาวิณา หะเทศ, อนันตศักดิ์ เหมเส็น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาการกันกระแทกสนับเข่าจากโฟมยางพารา เพื่อศึกษาการกันกระแทกจากโฟมยางพารา การศึกษาประสิทธิภาพสนับเข่ากันกระแทกจากโฟมยางพารา เพื่อศึกษาวิธีการทำสนับเข่าจากโฟมยางพาราความสามารถในการรับแรงกระแทกจากโฟมยางพารา และเพื่อเปรียบเทียบการรับแรงกระแทกของโฟมยางพารา โดยการนำน้ำยางธรรมชาติมาตีให้ขึ้นฟูเป็นเนื้อโฟม จากนั้นนำไปขึ้นรูปในแม่พิมพ์ โดยตรวจสอบประสิทธิภาพการกันกระแทก ประสิทธิภาพของความยืดยุ่นและการคืนตัว พบว่าสนับเข่ากันกระแทกจากโฟมยางพารา มีสภาพยืดยุ่นได้ดี และสามารถกันกระแทกได้ดีกว่าสนับเข่าทั่วไป