ศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพการย่อยไมโครพลาสติกของตัวอ่อนด้วงสาคูและหนอนทราย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชนาธิป จิตบุญ, สิรภัทรา สังยวน, ภัทราวรรณ เอ้งเถี้ยว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พอตา ชัยกิจ, ชญากานต์ จิตเอื้อเฟื้อ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั่วโลกได้ทวีความรุนแรงขึ้น จากการปนเปื้อนของไมโครพลาสติก ส่วนใหญ่เกิดจากกระบวนการสลายตัวตามธรรมชาติของพลาสติกขนาดใหญ่ เมื่อไมโครพลาสติกเหล่านี้ปนเปื้อนเข้าสู่แหล่งน้ำตามธรรมชาติ มันจะปะปนกับแพลงก์ตอนที่เป็นแหล่งอาหารของสัตว์น้ำและเข้าสู่สายใยอาหาร โดยปลาหรือสัตว์ที่กินแพลงก์ตอนเป็นอาหาร และส่งผลกระทบต่อมนุษย์ที่รับประทานสัตว์ทะเลในที่สุด คณะผู้จัดทำจึงได้ศึกษาประสิทธิภาพการกินโฟมและการเจริญเติบโต รวมถึงประสิทธิภาพการย่อยไมโครพลาสติกของ ตัวอ่อนด้วงสาคูและหนอนทราย พบว่า เมื่อทำการเลี้ยงตัวอ่อนด้วงสาคูและหนอนทรายด้วยโฟม จำนวน 3 ครั้ง ครั้งละ 1 สัปดาห์ ค่าเฉลี่ยมวลต่อตัวของตัวอ่อนด้วงสาคูลดลง 0.22 ±0.08 กรัม ส่วนค่าเฉลี่ยมวลต่อตัวของหนอนทรายลดลง 0.13 ±0.02 กรัม และค่าเฉลี่ยมวลโฟมที่เปลี่ยนแปลงไปต่อตัวของตัวอ่อนด้วงสาคูลดลง 0.28 ±0.02 กรัม ส่วนค่าเฉลี่ยมวลโฟมที่เปลี่ยนแปลงไปต่อตัวของหนอนทรายลดลง 0.18 ±0.06 กรัม และการตรวจสอบไมโครพลาสติกในทางเดินอาหารของตัวอ่อนด้วงสาคู ไม่พบโฟมที่อยู่ในรูปของไมโครพลาสติก แต่ในทางเดินอาหารของหนอนทรายพบโฟมที่อยู่ในรูปของไมโครพลาสติก เมื่อสุ่มตรวจจำนวน 10 ชิ้น จากการทดลองแต่ละครั้ง ด้วยกล้องจุลทรรศน์ สเตอริโอ มีขนาดเฉลี่ย 0.55 ไมโครเมตร 0.46 ไมโครเมตร และ 0.37 ไมโครเมตร ตามลำดับ