การศึกษาชนิดของพันธุ์ไม้ที่มีคุณสมบัติดูดแก๊สแอมโมเนีย(NH3) เพื่อลดกลิ่นรบกวนจากห้องน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กมลชนก อัปมะเย, จิรัจฌา พันธุ์พฤกษ์, ศุภิสรา ฟักอ่อน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นิสา จุลโพธิ์, รณภณ เนตรสว่างวิชา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสงวนหญิง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาพืชวงศ์บอนในกลุ่มที่เป็นไม้ฟอกอากาศ เพื่อใช้ในการดูดแก๊สแอมโมเนียเพื่อกำจัดกลิ่นแอมโมเนียที่เกิดจากการขับถ่ายของเสียในรูปปัสสาวะในห้องน้ำ โดยศึกษาชนิดของพืชในวงศ์บอนที่มีความสามารถในการดูดแก๊สแอมโมเนียได้ดี ศึกษาจำนวนใบของพืช ขนาดพื้นที่ใบของพืช และอายุของใบพืช ที่เหมาะสมในการดูดแก๊สแอมโมเนียเพื่อใช้ในการกำจัดกลิ่นแอมโมเนีย ในการทดสอบความสามารถในการดูดแก๊สแอมโมเนียของพืชจะใช้วิธีการวัดปริมาณแก๊สแอมโมเนียที่ลดลงหลังจากที่ปล่อยแก๊สแอมโมเนียให้กับพืช โดยใช้ชุดทดสอบแอมโมเนียและเครื่องมือวัด