การศึกษาชนิดของพืชที่มีผลต่อการ blockยากำจัดเเมลงในผัก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จิรศักดิ์ เสมคำ, ปวริศ ลิ้มจิตสมบูรณ์, กิตติญากร ภักดีวงษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ลำดวน บุญรังษี, มลฑิรา ศรีศักดา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสงวนหญิง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การศึกษาชนิดของพืชที่มีผลต่อการ block ยากำจัดเเมลงในผักมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้บริโภคผักเเละ ผลไม้ลดปริมาณสารพิษตกค้าง ซึ่งจะส่งผลที่ดีต่อสุขภาพของผู้บริโภค

บทคัดย่อ

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การศึกษาชนิดของพืชที่สามารถ block ยากำจัดแมลงในผักมีจุดมุ่งหมายเพื่อต้องการให้ผู้บริโภคผักและผลไม้ลดปริมาณสารพิษตกค้าง ซึ่งจะส่งผลที่ดีต่อสุขภาพของผู้บริโภค โดยศึกษาชนิดและความเข้มข้นของสารสกัดจากพืชที่สามารถลดสารปนเปื้อนในผักกวางตุ้ง พบว่าสารสกัดจากลำต้นผักบุ้งจีนที่มีความเข้มข้น 15% โดยมวลต่อปริมาตรสามารถลดปริมาณสารกำจัดแมลงในใบผักกวางตุ้งโดยมีค่าการดูดกลืนเฉลี่ยเท่ากับ 0.027 ศึกษาวิธี การ block ยากำจัดแมลงด้วยสารสกัดจากลำต้นผักบุ้งจีน พบว่า การ block โดยการฉีดสารสกัดจากลำต้นผักบุ้งจีนบ่มทิ้งไว้ 2 วัน แล้วจึงฉีดยากำจัดแมลงโดยมีค่าการดูดกลืนสารกำจัดแมลงในใบผักกวางตุ้งแบบล้างใบเฉลี่ยเท่ากับ 0.205 และไม่ล้างใบเฉลี่ยเท่ากับ 0.397 และค่าการดูดกลืนสารกำจัดแมลงที่หน้าดินเฉลี่ยเท่ากับ 0.344 และดินลึก 5 เซนติเมตรมีค่าการดูดกลืนเฉลี่ยเท่ากับ 0.360 เพิ่มประสิทธิภาพการ block ยากำจัดแมลงด้วยสารธรรมชาติพบว่า สารละลายว่านหางจระเข้ที่มีความเข้มข้น5%โดยมวลต่อปริมาตร โดยค่าการดูดกลืนสารกำจัดแมลงในใบผักกวางตุ้งแบบล้างใบเฉลี่ยเท่ากับ 0.066และไม่ล้างใบเฉลี่ยเท่ากับ 0.198และค่าการดูดกลืนสารกำจัดแมลงที่หน้าดินเฉลี่ยเท่ากับ 0.111และดินลึก 5 เซนติเมตรมีค่าการดูดกลืนเฉลี่ยเท่ากับ 0.137มีแมลงกัดกินที่ใบจำนวน 1 ใบ และพืชมีอัตราการคายน้ำเท่ากับ 4.20 ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อชั่วโมง ศึกษาชนิดตัวดูดซับสาร block ยากำจัดแมลงพบว่าเปลือกไข่เป็ด สามารถดูดซับสาร block ได้น้อยแต่ละลายได้ดีมีประสิทธิภาพลดสารกำจัดแมลงโดยมีค่าการดูดกลืนยากำจัดแมลงเฉลี่ยเท่ากับ 0.062 มีอัตราการคายน้ำเท่ากับ 3.56 ลูกบาศก์เซนติเมตรไม่มีแมลงกัดกินใบเหมือนชุดที่ฉีดยากำจัดแมลง

Abstract

Insecticide detoxifying ability of local plants aims to reduce contaminations on vegetable and fruit skin that of which exhibits negative effects on human health upon a long-term exposure. Therefore, to find the most suitable natural substances and their concentration is of importance. It was showed that the most appropriate plant and concentration is 15% W/V of morning glory extraction. It had absorbance at 0.027. To study the means of how to block insecticide using morning glory extraction found that injecting and leaving extraction for 2 days was the most appropriate way. Its absorbance was divided into 4 groups: Unwashed leaves: 0.397 Washed leaves: 0.205 Average absorbance on the surface of the ground: 0.344

Average absorbance at 5 cm. long under the surface of the ground: 0.360. To study how to increase an efficiency of blocking insecticide with natural substances found that 5% W/V of aloe vera extraction could detoxify contaminations. Its absorbance was divided into 4 groups: Unwashed leaves: 0.198 Washed leaves: 0.066 Average absorbance on the surface of the ground: 0.111 Average absorbance at 5 cm. long under the surface of the ground: 0.137 . There was a hole bitten by an insect on a leaf and dehydration rate was at 4.20 cm3/hr. To study the most appropriate type of blocking-substance absorber found that duck egg shell, has low efficiency of absorbance but highly solutes, had absorbance at 0.062 and dehydration rate was at 3.56 cm3/hr.