การพัฒนาปุ๋ยจากน้ำนมด้อยคุณภาพสำหรับปลูกถั่วเหลืองเพื่อเพิ่มปริมาณโปรตีนให้กับผลผลิตจากถั่วเหลือง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รวิสรา โค้วอุดมประเสริฐ, ครองขวัญ ล้วนเนตรเงิน, พลอยชรัตณ์ เมฆขาว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นิสา จุลโพธิ์, นริศตา ด้วงต้อย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสงวนหญิง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาการพัฒนาปุ๋ยจากน้ำนมด้อยคุณภาพสำหรับปลูกถั่วเหลืองเพื่อเพิ่มปริมาณโปรตีนให้กับผลผลิตจากถั่วเหลือง โดยศึกษาวิธีในการหมักปุ๋ยนมที่เหมาะสมเพื่อผลิตปุ๋ยนมที่ใช้ระยะเวลาในการหมักน้อยที่สุดด้วยการนำน้ำนมด้อยคุณภาพมาหมักกับเชื้อจุลินทรีย์ 4 ชนิด ได้แก่ Pediococus pentosaceu Bacillus amyloliquefacien Pichia farinosa และ Pediococus acidilactici ศึกษาประสิทธิภาพของปุ๋ยนมที่มีธาตุอาหารสูงเพื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและผลผลิตของต้นถั่วเหลืองที่ได้รับปุ๋ยนมและไม่ได้รับปุ๋ยนม โดยวัดจากความสูง จำนวนใบ ขนาดของใบ ขนาดของลำต้น ระยะเวลาติดดอก ปริมาณและคุณภาพของผลผลิตของต้นถั่วเหลือง และเปรียบเทียบปริมาณโปรตีนของเมล็ดถั่วเหลืองที่ได้รับปุ๋ยนมและเมล็ดถั่วเหลืองที่ไม่ได้รับปุ๋ยนม โดยวิธีการวัดคุณภาพของเมล็ดถั่วเหลืองจากค่าไขมัน โปรตีน น้ำตาลแลกโตส และค่า pH ด้วยการตรวจวัดด้วยเครื่อง Lactoscan MCCW