การพัฒนาสูตรอาหารเทียมเพื่อใช้ในการขยายพันธุ์มวนเขียวดูดไข่ (cyrtorhinus lividipennis Reuter)

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนัชพร คงเปีย, ณัฐณิชา ยิ้มช้อย, พลวรรธน์ อ่อนละออ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พิมพ์รดา เพิ่มพูล, นริศตา ด้วงต้อย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสงวนหญิง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การพัฒนาสูตรอาหารเทียมเพื่อใช้ในการขยายพันธุ์มวนเขียวดูดไข่ (cyrtorhinus lividipennis Reuter) มีวัตถุประสงค์ของการศึกษา คือ 1) ศึกษาชนิดของอาหารที่เหมาะสมต่อการเพิ่มปริมาณของมวนเขียวดูดไข่ โดยใช้น้ำในตัวอ่อนแมลง คือ ตัวอ่อนผึ้ง หนอนนก หนอนแมลงวัน ล้างทำความสะอาดจากนั้นบดผสมกับน้ำผึ้ง หลังจากนั้นนำไปผสมกับผงวุ้นที่ละลายน้ำเตรียมไว้ โดยใช้อัตราส่วน คือ น้ำตัวอ่อนแมลง:น้ำผึ้ง:ผงวุ้น อัตราส่วน 1:1:1 เปรียบเทียบสังเกตพฤติกรรมในการกินอาหารของมวนเขียวดูดไข่ ในแต่ละสูตรของอาหารเทียม เป็นระยะเวลา 1 ชั่วโมง โดยนับจำนวนของมวนเขียวดูดไข่ที่เข้าไปกินอาหารเทียมในแต่ละสูตร ทดสอบซ้ำ 3 ครั้ง 2) ศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมต่อการเพิ่มปริมาณของมวนเขียวดูดไข่ เปรียบเทียบอาหารเทียมโดยใช้ชนิดของอาหารที่ดีที่สุดจากการทดลองตอนที่ ตามอัตราส่วนที่กำหนด คือ 1:1:1, 1:2:1, 1:3:1 ตามลำดับ 3) ศึกษารูปแบบการให้อาหารที่เหมาะสมต่อการเพิ่มปริมาณของมวนเขียวดูดไข่ แบบที่ 1 ติดอาหารเทียมบนก้านไม้ แบบที่ 2 ติดอาหารเทียมบนฟองน้ำ เตรียมอาหารเทียมที่เหมาะสมต่อการเพิ่มปริมาณของมวนเขียวดูดไข่ โดยใช้อัตราส่วน ตามการทดลองในตอนที่ 2 สังเกตพฤติกรรมในการกินอาหารของมวนเขียวดูดไข่ ในแต่ละแบบ เป็นระยะเวลา 1 ชั่วโมง โดยนับจำนวนของมวนเขียวดูดไข่ที่เข้าไปกินอาหารเทียมในแต่ละแบบ ทดสอบซ้ำ 3 ครั้ง